UWAGA! Bilety kolekcjonerskie zostaną wysłane po 15 lipca 2024 r. 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Mystic Festival

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej „Mystic Festival”, dostępnej pod domeną internetową: http://www.mysticfestival.pl, a w szczególności zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tej platformy przez Mystic Coalition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. k. z siedzibą w Minodze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754728, NIP 5130257272, REGON 381633052:

§1.DEFINICJE

Wymienione w Regulaminie pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu oznaczają: 
1. Usługodawca – Mystic Coalition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Minodze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754728, NIP 5130257272, REGON 38163305200000; 
2. Sklep – platforma internetowa prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod domeną internetową http://www.mysticfestival.pl, działająca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną; za pośrednictwem której dokonywane jest prowadzenie kont osób korzystających ze Sklepu oraz sprzedaż internetowa, dystrybucja i promocja usług wykonywanych przez Usługodawcę;
3. Klient – korzystająca ze Sklepu: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
4. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk,  zawierający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności: składania zamówień przez Klienta, zapisywania się na Newsletter przez Klienta, świadczenie usługi Newslettera przez Usługodawcę, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, sposoby dostarczania zamówionych w Sklepie usług i towarów, a także inne prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy;
6. Wydarzenie – wydarzenie artystyczne organizowane przez Usługodawcę, na które dystrybuowane lub sprzedawane są bilety w Sklepie, zasady udziału w Wydarzeniu określa Regulamin Wydarzenia dostępny w Sklepie pod adresem internetowym tickets.mysticfestival.pl;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane w Sklepie;
8. Bilet – dokument wydawany przez Usługodawcę, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu;
9. Bilet kolekcjonerski – Bilet w formie papierowej wydawany przez Usługodawcę, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu;
10. Bilet elektroniczny – Bilet generowany przez Usługodawcę w Sklepie w formie elektronicznej jako link do pliku PDF umożliwiającego wydruk, zawierający unikalny kod kreskowy umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca dostarcza w ramach Sklepu: bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, a w szczególności usługę Newslettera oraz prowadzi sprzedaż internetową, promocję i dystrybucję Biletów na Wydarzenia organizowane i przeprowadzane przez Usługodawcę. 
2. Małoletni w wieku do 13 lat może uczestniczyć w Wydarzeniu za darmo wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet, która przed wejściem na Wydarzenie podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Usługodawcę, dostępnego przy wejściu na Wydarzenie i TUTAJ;
3. Sprzedaż w Sklepie odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W celu korzystania ze Sklepu, niezbędne są: 
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługa JavaScript,
c) aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail) 
d) włączona obsługa plików cookies,
e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)
f) karta graficzna obsługująca rozdzielczość min. 1240x720
g) program do czytania plików PDF np. Adobe Acrobat Reader
5. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu. 
8. USługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Terminy prac
i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Sklepie przed rozpoczęciem prac.
9. Korzystanie przez Klienta z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo stosowania różnorodnych zabezpieczeń przez Usługodawcę, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. 

§3.SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać Zamówienia drogą elektroniczną na Bilety dostępne
w asortymencie Sklepu 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia przez Usługodawcę odbywa się w dni robocze. 
2. Ceny Biletów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, natomiast nie zawierają kosztów za dodatkowe usługi (kosztów przesyłki oraz kosztów obsługi Zamówienia przez Usługodawcę). Ostateczna cena Biletu, zawierająca wszystkie dodatkowe usługi, podana jest w podsumowaniu Zamówienia przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta. 
3. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje następujących czynności:
a) wybiera rodzaj i ilość Biletów na wydarzenie poprzez kliknięcie w wydarzenie prezentowane w Sklepie  i dodanie Biletów do wirtualnego koszyka,
b) wskazuje w formularzu Zamówienia sposób doręczenia Biletów oraz sposób zapłaty za Zamówienie, spośród form dostępnych w Sklepie,
c) wypełnia pola swoimi danymi osobowymi w interaktywnym formularzu, 
d) zapoznaje się ze wszystkimi informacjami umieszczonymi w formularzu 
e) akceptuje Regulamin oraz oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
f) klika w ikonkę „Zamawiam i płacę”.
 
4. Potwierdzeniem poprawnego złożenia Zamówienia przez Klienta jest otrzymanie przez niego potwierdzenia złożenia Zamówienia, przesłanego automatycznie ze Sklepu po prawidłowym złożeniu Zamówienia na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
5. Klient ma możliwość wyboru jednej z form doręczenia Biletu spośród następujących::
a) wysyłka na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) linku do wygenerowania Biletu elektronicznego w formacie PDF, który Klient zobowiązany jest samodzielnie wydrukować i okazać obsłudze Wydarzenia przy wejściu na Wydarzenie w formie czytelnego wydruku lub na przenośnym urządzeniu elektronicznym i który może zostać zamieniony na Bilet kolekcjonerski przy wejściu na Wydarzenie przez obsługę Wydarzenia, 
b) wysyłka Biletu kolekcjonerskiego na podany przez Klienta adres, który należy okazać obsłudze Wydarzenia przy wejściu na Wydarzenie.
6. Dostawa Biletów w formie papierowej możliwa jest jedynie na terenie Polski. Dostępne sposoby i koszty dostawy podawane są każdorazowo w formularzu Zamówienia po wybraniu towarów przez Klienta, przed zatwierdzeniem przez niego Zamówienia. 
7. Bilet zawiera unikalny kod kreskowy, który Klient zobowiązany jest okazać obsłudze Wydarzenia przy wejściu na Wydarzenie. Obsługa Wydarzenia skanuje Bilet przy użyciu urządzenia skanującego celem weryfikacji uprawnienia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
8. Kod zawarty na Bilecie jest ważny tylko przy pierwszym skanowaniu, t.j. niemożliwe jest ponowne wejście na Wydarzenie przy użyciu Biletu po jego uprzednim zeskanowaniu, wobec czego Klient
z chwilą otrzymania Biletu jest obowiązany do:
a) przechowywania Biletu z zachowaniem należytej staranności,
b) nieudostępniania kodu kreskowego widniejącego na Bilecie publicznie w Internecie lub publicznie w inny sposób,
c) nieprzesyłania Biletu lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie jakimikolwiek środkami komunikacji,
d) nieudostępniania Biletu lub kodu kreskowego osobom nieuprawnionym. 

Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie Biletu przez osoby nieuprawnione do którego doszło z winy Klienta, w szczególności poprzez udostępnienie przez niego Biletu elektronicznego (lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie elektronicznym) w jakikolwiek sposób osobom nieuprawnionym. 
9. Po zeskanowaniu Biletu przez obsługę Wydarzenia przy wejściu na Wydarzenie, osoba legitymująca się Biletem może otrzymać od obsługi Wydarzenia opaskę na rękę (lub inną formę identyfikatora wydawanego przez Usługodawcę), która stanowi potwierdzenie uprawnienia do uczestnictwa w Wydarzeniu i które Klient zobowiązany jest posiadać przez cały czas trwania Wydarzenia. 
10. Płatność w Sklepie jest możliwa poprzez system płatności elektronicznej obsługiwanej przez Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
11. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Usługodawcę jest zapłata za Bilet przez Klienta. W przypadku wyboru płatności drogą przelewów elektronicznych, brak dokonania płatności w czasie 20 minut od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.
12. W przypadku, w którym zamówiony w formie papierowej i opłacony Bilet nie dotrze do Klienta najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, wskazane jest, by Klient skontaktował się z Usługodawcą w drodze mailowej pod adresem kasia@knockoutprod.net w celu ustalenia sposobu wydania biletu zastępczego lub zwrotu kosztów zakupu Biletu.

§4. NEWSLETTER

1. Usługodawca świadczy usługę subskrypcji Newslettera, w ramach której za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
2. Newsletter zawiera informacje o Wydarzeniach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości związane z prowadzeniem Sklepu, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Newslettera”.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wysyłając oświadczenie o rezygnacji z Newslettera do Usługodawcy w dowolnej formie, a w szczególności drogą mailową lub pocztową. 
4. Usługodawca może zaprzestać w każdym czasie świadczenia usługi Newslettera. O zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Newslettera, Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE 

1. Stosownie do przepisu art. 38 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014), Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie sprzedaży Biletów na Wydarzenia z oznaczoną datą, w związku z czym, zakupione Bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi w trybie określonym w ww. przepisach. 
2. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnych od wad i jest odpowiedzialna względem Konsumenta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona. 
3. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę można przesyłać:
a) w drodze elektronicznej na adres mailowy kasia@knockoutprod.net
b) drogą pocztową na adres siedziby Spółki Mystic Coalition.
4. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej dotyczącej Biletu, wskazane jest by Klient wraz z reklamacją zawierającą dane kontaktowe, przesłał: Bilet oraz dowód zakupu Biletu wraz z opisem zawierającym jak najwięcej informacji dotyczących przyczyn reklamacji.
5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
6. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
7. Konsument  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenia się w szczególności do:
a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
b) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
9. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin został wydany przez Usługodawcę t.j.: Mystic Coalition Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Minodze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754728, NIP 5130257272, REGON 381633052.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018.
3. Regulamin może ulec zmianie, a o zmianie tej Klienci zostaną poinformowani z uprzedzeniem poprzez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie dostępna w Sklepie przez 14 dni kalendarzowych. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.